KivaQ med i Finlands självständighetsjubileums 100 jämställdhetsgärningar -projekt

100tate-banneri-pa-svenska

KivaE-jämlikhetsenkäten, som utvecklats av KivaQ, har godkänts som en åtgärd i projektet 100 jämställdhetsgärningar. Projektet är en del av Finlands 100-årsjubileum och inom projektet verkställs nya och konkreta gärningar för att främja jämstelldhet och framhålls särskilt kvinnornas synlighet i jubileumsårets program. Programmet koordineras av Kvinno-organisationernas Centralförbund och Delegation för jämstelldhetsärenden TANE.

– Vi ville skapa ett verktyg, som är lätt att använda och som hjälper företag och organisationer att utveckla jämställdheten och likabehandlingen ur den egna arbetsplatsens perspektiv, berättar KivaQ:s utvecklingsdirektör Tarja Arkio

– Enkäten hjälper att indentifiera möjliga upplevelser av diskriminering eller osakligt bemötande t.ex. på grund av kön, ålder eller etniskt ursprung. Enkäten avslöjar också de olika aktörernas – ledningens, chefernas och medarbetarnas- roll då det gäller att främja jämlikhet och likabehandling. Den fungerar också som ett stöd för dem, som uppgör den lagstadgade planen för jämlikhet och likabehandling, poängterar Arkio.

KivaE-enkäten har redan piloterats i Kristinestad. Enkäten riktades till hela personalen och drygt 200 personer svarade. Resultatet presenterades och diskuterades i ledningsgruppen och vid ett tillfälle öppet för hela personalen. Staden använder enkätens resultat som hjälp vid planering av jämlikhets- och likabehandlingsplanen. Dessutom har enkäten piloterats vid olika organisationers utbildningstillfällen bl.a. vid högre tjänstemännens förhandlingsdelegations YTNs utbildning.

Den enkla, webbaserade enkäten kommer ut på markanden före årsskiftet. Arbetsplatserna kan beställa enkäten på KivaQs webadress och genomföra den på finska, svenska och engelska.

Ytterligare uppgifter om 100 jämlikhetsätgärder-projektet finns på projektet hemsida eller fås av tarja.arkio@kivaq.fi