Instruktioner för beställare

KivaQ M-multipurposeenkäten är en snabb, enkel och förmånlig enkät för vilket ändamål som helst.

Om organisationen inte själv vill konstruera enkäten och presentera reultaten så kan KivaQ M-enkäten beställas även som ett konsultuppdrag.

BESTÄLLA OCH BETALA

KivaQ M-enkäten beställs på KivaQs nätsida. Betalningen sker via nätbank, kreditkort eller med faktura. Efter betalningen får beställaren i ett separat e-postmeddelande en direkt länk till enkäten samt enkätkod och lösenord för att analysera resultatet och kunna ändra enkäten.

FRÅGORNA

Beställaren konstruerar själv alla frågor, vilka kan vara högst 50. Frågornas svarsalternativ är: öppet svarsfält, ja/nej, svarsalternativ på en skala 1-10, eNPS eller flervalsfråga. Du kan bekanta dig med svarsalternativen i Demo-enkäten.

Frågornas antal bör man överväga noggrant för vanligen sjunker svarsprocenten om enkäten blir lång.

Frågorna kan ändras även efter beställningen men inte längre efter att svarandet har inletts. Det är dock möjligt att ändra antalet respondenter och den tid enkäten är öppen även efter att svarandet har inletts.

INDELNING AV RESPONDENTERNA I GRUPPER

Om målgruppen för enkäten är stor, dvs respondenterna är många, kan det vara skäl att dela in respondenterna i grupper. Då man indelar respondenterna i grupper är det viktigt att göra det så att respondenternas anonymitet bevaras. Om respondenten uppfattar, att man på basen av grupperingen kan spåra enskilda svar, så sjunker ofta svarsprocenten.

Det är möjligt att beställa separata lösenord för de olika grupperna om beställaren så önskar.

ATT BESVARA ENKÄTEN

På KivaQ M-enkäten svarar man i första hand via webben med dator, tablett eller smartphone. Respondenten får i ett följebrev en direkt länk till enkäten. Man kan även svara på enkäten på adressen www.kivaq.fi genom att fylla i enkätkoden (nämns i följebrevet) på därför avsedd plats.

Svaren kan även samlas in via en pappersblankett, som kan kopieras från bilagan, som finns i det e-postmeddelande, som beställaren fått efter betalningen. Om svaren samlas in även på papper, bör någon lämplig person spara dessa i KivaQ M-programmet. Om man använder pappersblanketter är det synnerligen viktigt att försäkra sig om anonymiteten.

GRANSKNING OCH ANALYS AV RESULTATEN

KivaQ M-enkätens svar sparas i realtid i den nätbaserade svarsmodulen. Resultaten kan man granska och analysera genom att logga in i tjänsten med enkätkoden och lösenordet.

Analysmodulen möjliggör en snabb korstabellering. Resultaten kan granskas antingen numeriskt eller grafiskt. Obs! Då man analyserar resultaten bör man inte ha flera browserfönster öppna samtidigt.

PRESENTATION AV RESULTATEN FÖR RESPONDENTERNA

En väsentlig del av KivaQ M-enkäten är presentationen av resultatet för respondenterna och planering av fortsatta åtgärder likaså tillsammans med respondenterna. Ett verksamhetssätt, som baserar sig på öppenhet, motiverar respondenterna och förbättrar engagemanget i utvecklingsverksamheten. KivaQ M-enkätens resultat är möjligt att presentera på ett engagerande sätt med online, interaktiva korstabelleringar.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _