Positiva långsiktiga effekter av utvecklingen av arbetsvälbefinnandet

En ny studie visar: Ålands hälso- och sjukvårds (ÅHS) projekt, som förverkligades med KivaQ-metoden, hade en positiv långsiktig inverkan (4 år) på arbetsvälbefinnandet.

Bakgrund

Det görs många projekt för att utveckla arbetsvälbefinnandet, men mycket lite är känt om de långsiktiga effekterna.
På Åland har välfärdsområdet ÅHS fungerat redan sedan 1994. Området är litet och personalens antal är ca 1000 personer. Välkommen till ÅHS | Ålands hälso- och sjukvård. KivaQ Oy Ab är grundat 2002 och specialiserat på utveckling av arbetsvälbefinnandet KivaQ | Arbetsvälbefinnande | Expert på utveckling av arbetsvälbefinnande .
Med KivaQ-metoden (enkät och workshop) har goda resultat uppnåtts i bland annat Raseborgs stads FEELIT-projekt 2011-2013. Efter projektet 2015 svarade hela stadens personal på KivaQ W-enkäten. Utvecklingen av arbetsvälbefinnandet bland dem som deltog i workshopparna var klart bättre än bland de som inte deltagit (Figur 1).

Figur 1. Utvecklingen av Raseborgs stads personals arbetsvälbefinnande efter FEELIT-projektet.

Projekt
ÅHS inledde 2017 ett projekt för att utveckla arbetsvälbefinnandet med hjälp av KivaQ-metoden. Vid ÅHS deltog 8 enheter i workshopverksamheten och övriga 39 enheter bildade en kontrollgrupp. Hela personalen svarade på en KivaQ W enkät om arbetsvälbefinnande innan projektet inleddes 2017, efter två år 2019 och efter fyra år 2021.

Resultat
Interventionsenheternas arbetsvälbefinnande mätt med KivaQ W-indexet var 6,87 (skala 1-10) i början av projektet, vilket är signifikant lägre än kontrollenheternas 7,75. Efter två år hade interventionsenheternas välbefinnande förbättrats signifikant från den ursprungliga situationen till 7,52, och reultatet efter fyra år var på samma nivå 7,44. Det fanns ingen statistiskt signifikant förändring i kontrollgrupperna (Figur 2).

Figur 2. Utveckling av KivaQ W index

 

Figur 3 visar endast utgångsvärdet jämfört med det långsiktiga resultatet efter det fjärde året.

Figur 3. Jämförelse mellan interventionsenheter (8st) och kontrollenheter (39st). I figuren jämförs utgångsläget med det långsiktiga resultatet efter fyra år.

Hela rapporten kan laddas ner här Microsoft Word – TSR projektrapport – KivaQ långtidseffekter av ett arbetsvälbefinnandeprojekt i en kommunal hälsövårdsenhet 30.03.2022.docx

Slutsats
Detta projekt visar att positiva långsiktiga effekter av utvecklingen av arbetsvälbefinnandet kan uppnås med en metod, som strukturerat involverar personalen i både planering, genomförande och uppföljning, utvecklar arbetet konkret i enlighet med arbetsplatsens behov och där ledningen är synligt engagerad.
Om ni är intresserade av att förverkliga ett liknande projekt i samarbete med KivaQ så tag kontakt info@kivaq.fi