Politikerna och anställdas arbetsvälbefinnande

I samband med utvecklandet av arbetsvälbefinnandet bland anställda inom offentliga sektorn diskuteras ofta politikernas roll. Många anställda har den uppfattningen, att politikerna i hög grad letar efter och fokuserar på fel, som tjänstemännen har gjort, och sedan kritiserar tjänstemännen även i sociala media. I värsta fall kan detta leda till att tjänstemän mår dåligt och endast gör det nödvändiga, som säkert kan göras korrekt, och undviker alla slag av risktagning och utveckling. Detta är inte i kommunernas intresse. Politikerna borde i högre grad fungera som de arbetsgivare de är och satsa på att förbättra de anställdas arbetsvälbefinnande.

KEVA publicerade 11.05.2021 resultatet av en enkät från årsskiftet riktad till kommunernas fullmäktige. I enkäten framgick följande: ”Respondenternas uppfattning av kommunfullmäktiges roll tudelades då det gäller frågan att utveckla de kommunalt anställdas arbetsvälbefinnande och arbetsförmåga. 49 procent av respondenterna upplevde, att kommunfullmäktige har en betydande roll med avseende på utvecklandet av de anställdas arbetsvälbefinnande och arbetsförmåga. 44 procent ansåg att fullmäktiges roll inte är betydande och 6 procent ansåg att fullmäktige inte har någon roll alls.”
Hälften av fullmäktiges medlemmar ansåg alltså i KEVAs enkät att deras roll inte är betydande.
Den KivaQ W arbetsvälbefinnandeenkät, som Pargas stad utförde vid samma tid, visar annat, vilket bekräftas av enkäter och diskussioner KivaQ OyAb fört i andra kommuner.
På Pargas stads enkät svarade 685 anställda i staden och svarsprocenten var 64,0.
Resultatet i Fråga 8 är intressant och visar hur viktig kommunens beslutsfattares roll är enligt de anställda (Respondenterna fick välja 1-4 alternativ).

De höga procenterna för de två första alternativen överraskar inte. Det mest intressanta resultatet är, att alternativet ”.. arbetsbelastningen skulle vara sådan att jag orkade bättre” hade valts av 33,0% av respondenterna och alternativet ”..stadens politiker skulle visa större uppskattning för jobbet vi gör” hade valts av 35,9%.
Trots att vi vet att många kommunala jobb belastar den anställda avsevärt tyder enkäten på att politikernas roll uppfattas som ännu viktigare. Politikernas beteende och roll som arbetsgivare kan alltså ha en avgörande betydelse för de anställdas arbetsvälbefinnande. Politikernas egen uppfattning om sin roll då det gäller de anställdas arbetsvälbefinnande är alltså i klar konflikt med de anställdas uppfattning.
Kommunens olika sektorer hade olika resultat.

Bildningssektorn, som allmänt anses röna stor uppskattning, hade även den en hög procent men tekniska sektorn hade mer än dubbelt så hög procent.
Pargas stad kommer att använda sig av resultatet i denna enkät då man i samarbete mellan politikerna och tjänstemännen utbildar de nya förtroendevalda efter kommunalvalet.

Tilläggsuppgifter ger:
Personalchef Peter Lindroos, Pargas stad peter.lindroos@pargas.fi tel 0443585832: Hur Pargas stad kommer att använda sig av resultatet

Senior Advisor Ove Näsman, KivaQ Oy Ab www.kivaq.fi ove.nasman@kivaq.fi tel 0400218537: KivaQ metoden (arbetsvälbefinnandeenkät och utvecklingsworkshop)