En ny KivaQ E-enkät som stöd för utveckling av jämlikhet på arbetsplatserna

PRESSMEDDELANDE 23.2.2017

KivaQ Oy Ab lanserar en ny KivaQ E-jämlikhetsenkät för att främja jämlikhet och likabemötande i arbetslivet

– Vi vill uppmuntra alla arbetsplatser att främja likabemötande av olika människor. Olikhet är en resurs: ju större diversitet t.ex. angående kön, nationalitet, minoriteter och ålder bland arbetstagarna, desto bättre möjligheter har arbetsgemenskapen att förnya sig och utvecklas, konstaterade vd Ove Näsman då KivaE enkäten publicerades i dag i Helsingfors.

Med KivaQ E-enkäten, som finns på finska, svenska och engelska, får man reda på de anställdas möjliga erfarenheter av osakligt bemötande eller diskriminering samt påvisas den roll arbetsplatsen olika aktörer – ledningen, cheferna och de anställda – har då det gäller att främja jämlikhet och likabemötande.

– Enkäten är en bra mätare för att bedöma arbetsplatsens nuläge. Med hjälp av den är det lätt att påbörja konkreta åtgärder. Då bemötandet på arbetsplatsen är rejält och alla från anställda till chefer och ledningen inser sitt eget ansvar, utvecklas arbetsmiljön positivt. Detta avspeglar sig också i produktiviteten och resultatet, sade KivaQs utvecklingchef Tarja Arkio.

KivaQ E-enkäten fungerar även som ett stöd för uppgörandet av en plan för likabemötande och jämlikhet. Vid utvecklingen av enkäten har beaktats de krav arbetslivets lagstiftning ställer samt forskningsresultat från området. KivaE-enkäten har piloterats framgångsrikt i bl.a. i företaget ALM Partners och Kristinestad och är med I Finlands självständighetsjubileums 100 jämställdhetsgärningar -projekt.

Enkäten kan enkelt beställas på KivaQ:s websida. Beställaren får tillgång även till ett analysprogram, med vars hjälp resultatet enkelt och engagerande kan presenteras för personalen. Till enkäten kan adderas egna skräddarsydda frågor.

KivaQ E har fått sitt namn från det engelska ordet equality, som betyder jämställdhet.

Ytterligare information:

Tarja Arkio tarja.arkio@kivaq.fi 040 508 3731
Ove Näsman ove.nasman@kivaq.fi 0400 218537