Politikerna och anställdas arbetsvälbefinnande

I samband med utvecklandet av arbetsvälbefinnandet bland anställda inom offentliga sektorn diskuteras ofta politikernas roll. Många anställda har den uppfattningen, att politikerna i hög grad letar efter och fokuserar på fel, som tjänstemännen har gjort, och sedan kritiserar tjänstemännen även i sociala media. I värsta fall kan detta leda till att tjänstemän mår dåligt och endast gör det nödvändiga, som säkert kan göras korrekt, och undviker alla slag av risktagning och utveckling. Detta är inte i kommunernas intresse. Politikerna borde i högre grad fungera som de arbetsgivare de är och satsa på att förbättra de anställdas arbetsvälbefinnande.

KEVA publicerade 11.05.2021 resultatet av en enkät från årsskiftet riktad till kommunernas fullmäktige. I enkäten framgick följande: ”Respondenternas uppfattning av kommunfullmäktiges roll tudelades då det gäller frågan att utveckla de kommunalt anställdas arbetsvälbefinnande och arbetsförmåga. 49 procent av respondenterna upplevde, att kommunfullmäktige har en betydande roll med avseende på utvecklandet av de anställdas arbetsvälbefinnande och arbetsförmåga. 44 procent ansåg att fullmäktiges roll inte är betydande och 6 procent ansåg att fullmäktige inte har någon roll alls.”
Hälften av fullmäktiges medlemmar ansåg alltså i KEVAs enkät att deras roll inte är betydande.
Den KivaQ W arbetsvälbefinnandeenkät, som Pargas stad utförde vid samma tid, visar annat, vilket bekräftas av enkäter och diskussioner KivaQ OyAb fört i andra kommuner.
På Pargas stads enkät svarade 685 anställda i staden och svarsprocenten var 64,0.
Resultatet i Fråga 8 är intressant och visar hur viktig kommunens beslutsfattares roll är enligt de anställda (Respondenterna fick välja 1-4 alternativ).

De höga procenterna för de två första alternativen överraskar inte. Det mest intressanta resultatet är, att alternativet ”.. arbetsbelastningen skulle vara sådan att jag orkade bättre” hade valts av 33,0% av respondenterna och alternativet ”..stadens politiker skulle visa större uppskattning för jobbet vi gör” hade valts av 35,9%.
Trots att vi vet att många kommunala jobb belastar den anställda avsevärt tyder enkäten på att politikernas roll uppfattas som ännu viktigare. Politikernas beteende och roll som arbetsgivare kan alltså ha en avgörande betydelse för de anställdas arbetsvälbefinnande. Politikernas egen uppfattning om sin roll då det gäller de anställdas arbetsvälbefinnande är alltså i klar konflikt med de anställdas uppfattning.
Kommunens olika sektorer hade olika resultat.

Bildningssektorn, som allmänt anses röna stor uppskattning, hade även den en hög procent men tekniska sektorn hade mer än dubbelt så hög procent.
Pargas stad kommer att använda sig av resultatet i denna enkät då man i samarbete mellan politikerna och tjänstemännen utbildar de nya förtroendevalda efter kommunalvalet.

Tilläggsuppgifter ger:
Personalchef Peter Lindroos, Pargas stad peter.lindroos@pargas.fi tel 0443585832: Hur Pargas stad kommer att använda sig av resultatet

Senior Advisor Ove Näsman, KivaQ Oy Ab www.kivaq.fi ove.nasman@kivaq.fi tel 0400218537: KivaQ metoden (arbetsvälbefinnandeenkät och utvecklingsworkshop)

Att utveckla ledarskapet är en sak för hela arbetsgemenskapen

Ove Näsman

Var och en av oss har lyssnat på utmärkta ledarskapsutvecklingsföreläsningar och läst bra böcker om ledarskap med bra listor över egenskaperna hos en perfekt ledare/chef. Hur ofta går dessa lärosatser in i praktiken? För mig uppstod misstankar redan under det senaste årtusendet. På den tiden var jag företagsläkare på ett stålverk, och några arbetsledarna deltog i en välrenommenderad och ganska lång internat-utbildning om bland annat ledarskap. Efter kursen berättade en erfaren arbetsledare om sin aha-upplevelse och hur han försökte implementera de nya ledningsmetoder han lärde sig under kursen i sitt skift. Efter ett tag gav de anställda deprimerande feedback: ”Låtsas inte, du är inte sån där!”

Efter denna händelse har jag starkt trott att även ledarskapet bör utvecklas tillsammans på teamnivå. Annars kan det gå som i fallet jag beskrev ovan. I takt med att  självstyrning/teamstyrning ökar har jag blivit alltmer övertygad om att ledarskapet kommer att ta ett stort steg framåt om ledarskapet utvecklas tillsammans. Ledarskap är därför inte bara en fråga för cheferna/ledarna. Du kan inte leda bra om inte de du leder är ”med i svängarna”.

I en workshop på ett daghem för utveckling av arbetsvälbefinnandet på arbetsplatsen ökade personalens uppfattning om chefens ledarskap avsevärt under uppföljningen. Jag frågade personalen varför. Deltagarna fann inga skäl. Teamet hade förblivit detsamma och chefen var densamma och agerade inte annorlunda än tidigare.  Efter lite funderande kom en deltagare på orsaken och de andra höll med: ”Det har blivit klart för alla, att alla måste engagera sig, chefen kan inte ensam sköta sakerna”

Jag underskattar inte utbildningen av chefer eller vikten av strategiska beslut av högsta ledningen i en stor organisation. Jag är dock övertygad om att utvecklingen av ledarskapet på teamnivå har fått för lite uppmärksamhet. Teamet är den viktigaste nivån för de flesta när det gäller arbetsvälbefinnande, meningsfullhet, påverkningsmöjllighet och resultatet av arbetet, vilket ofta förbises.

Det finns vanligtvis väldigt olika team i en större organisation. Det kanske mest förnuftiga sättet är att inte mikromanagera hur olika team styrs ovanifrån. Ska organisationen tillåta ledarskapsmångfald på teamnivå? Kan teamet tillsammans med sin närmaste chef själv bestämma: ”Hur vill vi bli ledda?”.  Enligt min erfarenhet genomförs de saker, som överenskommits tillsammans i teamet även i praktiken. Vi vet att vi försvarar saker som vi har kunnat påverka, men vi motsätter oss instruktioner och förordningar utifrån. Samma gäller ledarskap.

Få är de chefer som uppfyller alla kriterier för en bra chef. Finns det ens sådana människor? Kan man säga att ledarskap är en så viktig och svår fråga att den inte får lämnas enbart till cheferna?

Även då det gäller ledarskap når man bästa resultatet då man utvecklar tillsammans.

Arbetarskyddsfonden

Långsiktiga effekter av arbetsvälbefinnandeprojektet i en kommunalhälso- och sjukvårdsenhet

 Arbetarskyddsfonden har beviljat ett anslag på 10 000 € för projektet. Välbefinnandet på jobbet påverkar till exempel sjukfrånvaro och arbetsproduktiviteten. Många arbetsvälbefinnandeprojekt genomförs på arbetsplatser, men forskningsdata om långsiktiga effekter är begränsade. Detta projekt undersöker arbetsvälbefinnandevariabler (KivaQ) inom kommunal hälso- och sjukvård (1000 personer, 47 enheter) vid baseline samt två och fyra år efter utvecklingsworkshoppar som involverar personal från 8 enheter. Resultaten jämförs med kontrollenheter och nationella referensdata.

Följande KivaQ facilitatorutbildning i Helsingfors 10.1.2019 (På finska).

Jos uskot työtiimin voimaan, kun parannetaan työhyvinvointia, tuottavuutta, tuloksellisuutta ja kannattavuutta niin osallistu tähän koulutukseen, jonka jälkeen voit käyttää KivaQ-menetelmää ilman lisenssimaksua.

KivaQ menetelmä koostuu kahdesta osasta, työhyvinvointikyselystä (7 kysymystä) ja kehittämisworkshopista. Kyselyn tarkoitus on kartoittaa työpaikan nykyisen työhyvinvoinnin tilaa, sekä toimia työhyvinvoinnin kehittämisen mittarina. Workshop on aktiivinen vaihe, joka aktivoi ja tuo kaikki tiimin jäsenet oman työpaikan työhyvinvointiasian ja yhteisen hyvän kehittämisen äärelle. Systemaattinen seuranta (2-3 kertaa noin 3-6 kuukauden välein) antaa tarvittavaa tukea ja varmistaa yhdessä sovittujen toimenpiteiden toteutuksen.

Aika: Torstai 10.1.2019 klo 08.30-16.30

Paikka: KivaQ-fasilitaattorikoulutus järjestetään yhteistyössä HENRY ry:n kanssa.

Osoite: HENRYn Oivallusverstas, Pohjoisesplanadi 33 A, 3.krs, Helsinki

Ilmoittautumiset 3.1.2019 mennessä tästä https://henry.kehatieto.fi/henrykotisivut/ilmoittaudu_tapahtumaan.aspx?id=888. Koulutukseen otetaan mukaan enintään 14 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.          

Kouluttajat: Kouluttajina toimivat KivaQ-menetelmän kehittäjä, työterveyshuollon erikoislääkäri Ove Näsman ja kehityspsykologian maisteri Sabina Simola-Ström.

Koulutuksen hinta on HENRY ry:n jäsenille 300 €/henkilö + alv 24% (ei-jäsenet 450€/henkilö) ja se sisältää koulutuksen, workshop-oppaan, 7 ppt-lomaketta, sekä aamiaisen, lounaan ja iltapäiväkahvin. Koulutuksen materiaali on saatavana myös ruotsiksi ja englanniksi. Ilmoittautuneet saavat s-postitse etukäteen KivaQ-oppaan ja mahdollisuuden vastata KivaQ-työhyvinvointikyselyyn.

Lisätiedot:

sabina.simola-strom@kivaq.fi  044 5596947

ove.nasman@kivaq.fi                 0400 218537

Tervetuloa mukaan!

 

Planerar du ett arbetsvälbefinnandeprojekt?

Denna check-lista kan vara till nytta för den, som planerar att utveckla arbetsvälbefinnandet.

Jag har deltagit i många projekt för att utveckla arbetsvälbefinnandet. Fastän varje projekt i sig är unikt så återkommer vissa saker i varje projekt. Om ni beaktar nedanstående punkter så är sannolikheten större att ni lyckas.

1. Planera från början i samarbete med personalgruppernas representanter så att projektet blir hela personalens/arbetsplatsens projekt.

2. Var noga med att tala om att investera i personalen och undvik ordet kostnad.

3. Tala inte för personalen om att minska sjukfrånvaron eller höja pensionsåldern utan konsekvent om att utveckla arbetsvälbefinnandet. För ledningen bör naturligtvis redogöras för att bättre arbetsvälbefinnande leder till bättre totalproduktivitet och lönsamhet (i kommuner effektivitet).

4. I projektgruppen bör ingå representanter för ledningen, personalgrupperna, företagshälsovård och arbetarskydd. I större organisationer även personalavdelningens representant och i kommuner någon politiker. Projektgruppen bör ha reell beslutsmakt inom projektets ekonomiska ramar.

5. Då projektet startar är det viktigt att informera både internt och externt. Lokalpressen brukar gärna skriva om dylika projekt och detta höjer projektets image.

6. Projektet får gärna vara långt och sträcka sig 3-5 år framåt. Effekten av utveckling av arbetsvälbefinnande kommer vanligen långsamt på organisationsnivå.

7. Högsta ledningen bör synligt stå bakom projektet trots att inte nödvändigtvis behöver delta i själva arbetet i projektgruppen.

8. Tyngdpunkten i projektet bör vara på åtgärderna och inte på mätandet.

9. Det är bra att börja projektet med grupper, som är intresserade. Det lönar sig att ha frivillig anmälan till t.ex. KivaQ-utvecklingsworkshopparna, så att starten blir positiv och projektets image bra. Senare kommer de grupper med, som initialt är skeptiska.

10. Hitta på ett slagkraftigt namn för projektet t.ex. via en namntävling.

Om ni använder KivaQ-enkäten och KivaQ-utvecklingsworkshoppar

11. KivaQ-processen (1-2 dagars workshop och tre uppföljningar á 4 timmar) tar ca ett och ett halvt år. Uppföljningarna sker vanligtvis nära arbetsplatsen, men den första workshopen fungerar bäst lite avlägset, så att man får distans till arbetsplatsen.

12. Om KivaQ-enkäten används för hela organisationen kan det vara bra att göra första gången som ett konsultuppdrag. Följande enkäter kan bra göras av organisationen själv.

13. Om KivaQ görs på arbetsenhetsnivå (=en förman och dennas medarbetare) bör övervägas att presentera enkätresultatet för hela personalen med grövre gruppindelning.

14. En ny KivaQ-enkät rekommenderas före varje workshop och uppföljning.

15. KivaQ handboken kan vara bra att dela ut åt alla förmän då det ofta finns en viss osäkerhet i vad utveckling av arbetsvälbefinnandet kommer att omfatta.

 

– Ove Näsman

ALM Partners upptäckte utvecklingsområden med hjälp av KivaQ E

Företaget ALM Parners, som verkar i finansbranschen och har drygt 40 anställda, deltog i piloterandet av KivaQ E-enkäten på hösten 2016. Företaget ville noggrant göra upp den lagstadgade planen för jämlikhet och likabehandling och beslöt att utreda peronalens erfarenheter av nuläget.

– Vi fick en omfattande bild av läget och även missförhållanden kom fram. Det var lätt att med hjälp av resultatet från enkäten göra konkreta åtgärder, berättar Kristiina Nieminen, som hos ALM Partners ansvarar för administration och HR.

För personalen var det t.ex. oklart till vem man skall vända sig, om man upplevde eller märkte diskriminering eller osakligt bemötande. Nu har företaget klara riktilinjer och fyra skilda vägar att ta upp saken.

– Vi korrigerade också omedelbart förfarandet vid vissa tjänsteförmåner, vilket hade kommit fram i enkäten. Dessutom gick vi vid personalinformationen igenom hur man t.ex. vid kaffebordsdiskussioner bör beakta människors olikheter så, att ingen med sitt prat sårar någon annan. Vi vill, att ingen skall känna sig utanför arbetsgemenskapen, framhåller Nieminen.

Företaget tänker följa med personalens erfarenheter även i framtiden.

– Att mäta är det enda sättet att utreda, var vi står. En allmän uppfattning kan vara annan än verkligheten. KivaE visade sig vara lätt att använda och tillräckligt kort. Svarsprocenten var nästan hundra. I framtiden tänker vi genomföra enkäten varje år, berättar ALM Partners Minna Taivalantti.

KivaQ E-enkäten har piloterats även i Kristinestad och vid utbildningstillfällen för olika organisationer bl. högre tjänstemännens YTN.

Ytterligare information:
Ove Näsman ove.nasman@kivaq.fi 0400 218537

En ny KivaQ E-enkät som stöd för utveckling av jämlikhet på arbetsplatserna

PRESSMEDDELANDE 23.2.2017

KivaQ Oy Ab lanserar en ny KivaQ E-jämlikhetsenkät för att främja jämlikhet och likabemötande i arbetslivet

– Vi vill uppmuntra alla arbetsplatser att främja likabemötande av olika människor. Olikhet är en resurs: ju större diversitet t.ex. angående kön, nationalitet, minoriteter och ålder bland arbetstagarna, desto bättre möjligheter har arbetsgemenskapen att förnya sig och utvecklas, konstaterade vd Ove Näsman då KivaE enkäten publicerades i dag i Helsingfors.

Med KivaQ E-enkäten, som finns på finska, svenska och engelska, får man reda på de anställdas möjliga erfarenheter av osakligt bemötande eller diskriminering samt påvisas den roll arbetsplatsen olika aktörer – ledningen, cheferna och de anställda – har då det gäller att främja jämlikhet och likabemötande.

– Enkäten är en bra mätare för att bedöma arbetsplatsens nuläge. Med hjälp av den är det lätt att påbörja konkreta åtgärder. Då bemötandet på arbetsplatsen är rejält och alla från anställda till chefer och ledningen inser sitt eget ansvar, utvecklas arbetsmiljön positivt. Detta avspeglar sig också i produktiviteten och resultatet, sade KivaQs utvecklingchef Tarja Arkio.

KivaQ E-enkäten fungerar även som ett stöd för uppgörandet av en plan för likabemötande och jämlikhet. Vid utvecklingen av enkäten har beaktats de krav arbetslivets lagstiftning ställer samt forskningsresultat från området. KivaE-enkäten har piloterats framgångsrikt i bl.a. i företaget ALM Partners och Kristinestad och är med I Finlands självständighetsjubileums 100 jämställdhetsgärningar -projekt.

Enkäten kan enkelt beställas på KivaQ:s websida. Beställaren får tillgång även till ett analysprogram, med vars hjälp resultatet enkelt och engagerande kan presenteras för personalen. Till enkäten kan adderas egna skräddarsydda frågor.

KivaQ E har fått sitt namn från det engelska ordet equality, som betyder jämställdhet.

Ytterligare information:

Tarja Arkio tarja.arkio@kivaq.fi 040 508 3731
Ove Näsman ove.nasman@kivaq.fi 0400 218537

Läkare och öppenhet

Blev du förvånad då en läkare skriver om öppenhet? Vanligtvis håller ju läkarna benhårt fast vid sin tystanadsplikt!

Tystnadsplikten är en helig sak för läkarna och det bör man definitivt respektera. Den berör patient-läkareuppgifterna om vilka man kan informera cheferna och högsta ledningen endast om patienten ger sitt medgivande. Företagsläkarna och hela företagshälsovårdsteamet sitter dock på en hel del andra uppgifter om arbetslivet, arbetsmiljön och personalen. Om detta kunde, och enligt min åsikt borde, det öppet informeras: inte endast till ledningen utan till hela personalen för att utveckla arbetsvälbefinnandet, produktiviteten och lönsamheten

Efter min drygt 30-åriga karriär som företagsläkare har jag nu i sju år fokuserat enbart på utvecklandet av arbetsvälbefinnandet. Öppenhet och transparens är ledstjärnor i både enkäterna och workshopparna jag använder.

I Finland fokuserar vår välfungerande företagshälsovård på att stöda individen och HR på att utveckla hela organisationen. Med tanke på den anställdas arbetsvälbefinnande och att arbetet skall flyta, så är teamets dagliga funktion det mest väsentliga. Därför anser jag att det i framtiden bör satsas alltmer på teamnivån. Det är de närmaste arbetskamraterna och närmaste chefen, som har avgörande betydelse för arbetsvälbefinnandet.

Att efterlysa innovationer ger inget resultat utan åtgärder. Enligt vår erfarenhet kan teamen själva förverkliga förbättringar för att jobbat skall flyta bara de ges möjlighet därtill. Att jobba öppet och strukturerat i en workshop, i vilken hela teamet inklusive närmaste chefen deltar, är effektivt och främjar samtidigt öppenhet och tillit i hela arbetsgemenskapen. Via teamens workshopverksamhet ökar innovationerna i hela organisationen. En bottom-up workshop, som utgår från teamet, är ett utmärkt sätt att utveckla hela organisationens innovationsatmosfär.

Ett bra exemplen på en ny sorts öppenhet i Finland är Kimitoöns kommuns KivaQ arbetsvälbefinnandeenkät 2016 och 2017. Kommunen har i sin strategi en strävan till större öppenhet och hänvisande till den beslöt kommunen, att 2016 skulle arbetsvälbefinnandeenkäten undantagsvis och i försökssyfte genomföras så, att inte endast HR utan varje anställd kunde själv granska resultatet och göra korstabelleringar. KivaQ-enkätens användarvänliga analysmodul ger goda möjligheter till detta ( www.kivaq.se ).

I praktiken förverkligades detta så, att HR skickade enkätkoden och lösenordet till varje anställd. I enkäten fanns inga frågor med öppna svar för att undvika, att någon skulle gå till personligheter. Personalen indelades i sektorer så, att det inte fanns någon grupp med endast en chef.

I enkäten 2017 svarade 27,6% att de 2016 hade utnyttjat möjligheten, att själv granska enkätresultatet. Av respondenterna ansåg 69,2% att en öppen enkät var bra eller mycket bra. Endast 1,5% ansåg öppenheten vara dålig eller mycket dålig. 29,3% tog inte alls ställning till öppenheten.

Svarsprocenten hade 2017 stigit tio procentenheter och var 58,4. Med intresse väntar vi på vilken svarsprocenten kommer att vara 2018. Det finns ännu rejält utrymme för en högre svarsprocent. Berodde 2016 års låga svarsprocent 48,4 på enkätens öppenhet och berodde den klart högre svarsprocenten 2017 på att man nu uppfattade enkätens öppenhet som något positivt? Eller steg svarsprocenten trots öppenheten?

Intresset för enkäten höjs nu med att på kommunens intranet med ett par veckors mellanrum publicera ett delresultat i gången. Vi tror att de anställda läser dessa korta infosnuttar på några rader. De flesta låter bli att läsa långa, flera sidors rapporter.

KivaQs vision är, att i framtiden kommer den närmaste chefen att ta ett större ansvar för utvecklandet av teamets arbetsvälbefinnande. Kunde det till och med vara så, att teamet själv bestämmer om enkäten och tidtabellen och genomför den självständigt? En dylik enkät för ett team på eget initiativ kunde bra fungera som ett komplement till den av HR genomförda enkäten för hela organisationen.

Vad tycker du, att är den viktigaste målsättningen för en arbetsvälbefinnandeenkät? Kunde det vara a) varje anställd förstår betydelsen av arbetsvälbefinnandet och b) varje anställd engagerar sig i att utveckla arbetsvälbefinnandet? Om man genom att öka öppenheten uppnår dessa målsättningar, så är jag ganska säker på att arbetsvälbefinnandet, produktiviteten och lönsamheten utvecklas positivt. Skulle det vara skäl även för er att testa öppenhet i er nästa arbetsvälbefinnandenkät?

Ove Näsman
Företagsläkare
KivaQ Oy Ab

KivaQ facilitatorutbildning (på finska) i Helsingfors 9.11.2017

Sinustako KivaQ fasilitaattori?

Tervetuloa vahvistamaan työhyvinvoinnin kehittämis- ja johtamisosaamista!
Kurssi on tarkoitettu työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille, joilla on aiheeseen sopiva koulutus ja/tai käytännön kokemusta työhyvinvoinnin kehittämisestä tai HR-toiminnasta.

Koulutuksen aikana opit käyttämään ja analysoimaan KivaQ-työhyvinvointikyselyä sekä johtamaan KivaQ-workshoppeja. Jokainen osallistuja saa diplomin ja voi toimia KivaQ-workshopryhmien vetäjänä tai fasilitaattorina. Koulutuksen käyneellä on oikeus käyttää KivaQ-menetelmää ilman lisenssimaksua.

KivaQ järjestää koulutuksen yhteistyössä HENRY ry:n kanssa jo kolmatta kertaa, ja nyt jäsenet saavat koulutuksesta -33% alennuksen!

Kouluttajana toimii työterveyshuollon erikoislääkäri Ove Näsman, joka on KivaQ-kyselyn kehittäjä, ja on yhdessä Työterveyslaitoksen emeritusprofessori Juhani Ilmarisen kanssa kehittänyt KivaQ-workshopin.

Koulutuksen hinta on HENRY ry:n jäseniltä 300€/henkilö ja muilta 450€/henkilö (+ alv 24%).Koulutus sisältää ennakkotehtävän (=vastaaminen KivaQ-kyselyyn), koulutuksen, workshop-oppaan, 7 KivaQ PowerPoint kuvaa sekä aamiaisen, lounaan ja iltapäiväkahvin. Koulutuksen materiaali on saatavana myös ruotsiksi ja englanniksi.

Ilmoittautumiset 6.11.2017 mennessä tästä. Koulutukseen otetaan mukaan enintään 14 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Palaute aiemmista koulutusjaksoista: ”Erinomainen työväline”, ”Kiitos superhienosta koulutuspäivästä”, ryhmän arvio puhujasta 3,8/4.

Lisätiedot
Ove Näsman ove.nasman(at)kivaq.fi, 0400-218537

Ohjelma
Aika: 9.11.2017 klo 8.30-16.30
Paikka: HENRYn Oivallusverstas, Pohjoisesplanadi 33 A, 3.krs, Helsinki
08.30 Aamupala
09.00 Koulutuksen avaus, esittäytyminen
09.15 Johdatus KivaQ-menetelmään
10.00 KivaQ-kysely
11.15 KivaQ-kehittämisworkshop
Parityö: kehittämiskohteiden ideointi, purku yhdessä

12.30 Lounas

13.30 Kehittämiskohteiden priorisointi
15.00 Kahvitauko
15.15 Parityö: Konkreettisten toimenpiteiden suunnittelu ja toimenpiteistä sopiminen, purku yhdessä
16.00 Loppukeskustelu ja todistusten jako
16.30 Koulutus päättyy