Instruktioner för genomförande av en enkät

KivaQ W-enkäten  är en kort, snabb och användarvänlig men samtidigt en omfattande arbetsvälbefinnandeenkät. De anställda svarar gärna på KivaQ W-enkäten då det går enkelt och snabbt samt anonymiteten är garanterad.

Beställning och betalning

KivaQ W-enkäten beställs via webben. Fyll i beställningsblanketten på enkätens webbsida, så får du beställningsbekräftelsen till din e-post. Betalningen sker via nätbanken, med kreditkort eller med faktura. Efter betalningen erhåller du enkätkod och lösenord för att analysera enkätens resultat. KivaQ W-enkäten kan även beställas som en konsulttjänst.

Frågorna

Enkäten har 7 standardfrågor, som mäter arbetsvälbefinnandet. Fördelen med en kort enkät är, att resultatet innehåller enbart väsentlig information. Förutom standardfrågorna kan du, om du så önskar, addera till 1-20 egna frågor. Behovet av tilläggsfrågor bör dock noga övervägas, för vanligen sjunker svarsprocenten, då enkäten blir längre.

Indelning av personalen i grupper

Om en större organisation beställer KivaQ W-enkäten, kan det vara skäl att dela in personalen i grupper t.ex. enligt organisationsschemat.  Vid grupperingen bör man dock observera, att respondenternas anonymitet bör bevaras. Om respondenterna får en uppfattning, att man på basen av grupperingen kan spåra individuella svar, så sjunker vanligen svarsprocenten. Redan en indelningen enligt ålder och kön kan sänka svarsprocenten. Miniminantalet för en respondentgrupp anses vanligen vara 20 personer.

Om beställaren önskar kan beställaren beställa separata lösenord för en respondentgrupp, så att t.ex. företagets avdelningschefer kan studera sin egen avdelnings resultat men inte de övriga avdelningarnas resultat.                                    

Följebrev

För att försäkra sig om en hög svarsprocent är det väsentligt, att skicka ut ett välformulerat följebrev i rätt tid till alla respondenter. Via följande länk kan du ladda ner ett färdigt botten för följebrevet, docx-format.

Att svara på enkäten

På KivaQ W-enkäten svara man i första hand via webben antingen med dator, tablett eller smartphone. I beställningsbekräftelsen finns länken till enkäten och denna länk skickas med följebrevet till alla respondenter. Man kan även svara på enkäten genom att gå till adressen www.kivaq.fi och fylla i enkätkoden på därtill avsedd plats. I beställningsbekräftelsen finns även en version av enkäten för kopiering på papper. Om man samlar in svar även på papper, bör någon lämplig person spara svaren i KivaQ-programmet. Om man använder svar på papper är det synnerligen viktigt att försäkra sig om anonymiteten.

Att studera och analysera resultaten

KivaQ W-arbetsvälbefinnandeenkätens resultat sparas i realtid i den webbaserade analysmodulen. Man kan studera och analysera enkätresultaten genom att logga in med enkätkod och lösenord. Då ett företag gör sin första enkät, går det att utnyttja Kiva-programmets databanks stora referensmaterial. Vid följande enkäter är det mest väsentligt att jämföra med det egna företagets tidigare enkäter.

KivaQ-programmets analysmodul möjliggör snabb korstabellering med alla variabler. Korstabelleringarna kan även sparas för senare bruk. Resultaten kan studeras antinngen numeriskt eller grafiskt. Vid behandling av rådata kan man även utnyttja de vanligaste kalkylprogrammen (t.ex. MS Excel). Obs. Då man analyserar resultaten bör man inte samtidigt ha uppe flera browserfönster.

Presentation av resultaten för respondenterna

En väsentlig del av KivaQ W-enkäten är presentationen av resultaten för respondenterna samt att tillsammans med dem planera utvecklingsåtgärder för arbetsvälbefinnandet. En verksamhet, som baserar sig på öppenhet, motiverar personalen och bidrar till att garantera en hög svarsprocent även i kommande enkäter.  KivaQ W-enkätens resultat presenteras medryckande som databasbaserad interaktiv korstabellering, vilket garanterar att respondenterna är intresserade och engagerade även i framtiden.

Om organisationen inte själv vill konstruera sin enkät eller presentera resultaten, så är det även möjligt att beställa en KivaQ W-arbetsvälbefinnandeenkät som en färdig paketlösning. Fråga mera om möjligheterna. Priset på konsultuppdraget och innehållet hittar du här.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _