KivaQ E jämlikhetsenkät

Jämlikhetsenkät

Med KivaQ E-enkäten undersöker du enkelt och förmånligt arbetstagarnas uppfattning om hur jämlikhet och likabehandling förverkligas i arbetsgemenskapen. Enkäten visar de olika aktörernas, dvs högsta ledningens, chefernas och medarbetarnas roll vid främjandet av jämlikhet och likabehandling samt upplevelsen av eventuell diskriminering och osakligt bemötande. Med hjälp av enkäten kan du förbättra hela personalens arbetsvälbefinnande och effektivare använda alla anställdas kompetens – utan att kön, ålder, etnisk bakgrund osv påverkar.

Genom enkäten får man information om hur de olika delområdena inom jämlikhet upplevs. Finns det skillnader mellan kvinnornas och männens erfarenheter? Vilka saker bör det fokuseras på just inom vår arbetsgemenskap? Enkäten är en kanal för hela personalen att dela med sig av sin syn på vilka saker som bör tas hänsyn till. Den fungerar även som ett bra verktyg i förebyggande syfte, dvs. att regelbundet kolla upp läget bland personalen och förhindra att ojämlikhet överhuvudtaget uppstår inom organisationen

jämlikhetsenkät mätning av likabehandling

Mätning av likabehandling

KivaQ E-enkäten är ett utmärkt verktyg för den, som planerar att göra upp en plan för jämlikhet och likabehandling. Då enkäten konstruerades beaktade man de förpliktelser som finns i lagstiftningen om jämlikhet och likabehandling samt utnyttjades forskningsresultat gällande arbetslivet.

I enkäten finns nio standardfrågor och enkäten kan genomföras på finska, svenska eller engelska. Till enkäten är det möjligt att addera skräddarsydda tilläggsfrågor samt att dela respondenterna i grupper med avseende på t.ex. ålder, kön eller enhet. Alla funktioner, dvs frågorna, svaren och analysverktygen finns till beställarens förfogande på webben. Några programlicenser eller öppningsavgifter behövs inte.

Då KivaQ E-enkäten utförs är förtroendet synnerligen viktigt. Därför svarar man anonymt på enkäten. Anonymiteten bidrar också till att man erhåller en hög svarsprocent och förbättrar pålitligheten i svaren.

ALM Partners upptäckte utvecklingsområden med hjälp av KivaQ E. Läs mer.

Bekanta dig här med enkäten.

Beställ en enkät här.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _