”Muutokset vaativat aitoa vuoropuhelua”, kirjoittaa Ove Näsman (HBL 14.10.2016 på svenska)

Förändringar kräver äkta dialog

HBL 14.10.2016

I dessa turbulenta tider är det synnerligen väsentligt att arbetsgivarna skapar möjlighet att på arbetsplatsen föra en öppen, ärlig och äkta dialog.

I HBL (7.10) skriver direktören för Svenska Yle Marit af Björkesten och KSF Medias vd Jens Berg om finlandssvenska medier som befinner sig i en mycket krävande situation. Även många andra branscher genomgår snabba, dramatiska förändringar på grund av globaliseringen och digitaliseringen. Människan förändras dock inte utan har samma grundbehov i arbetet som tidigare. De flesta vill ha ett meningsfullt arbete, en bra chef, trevliga arbetskamrater, säkerhet, möjlighet att påverka och så vidare.

Arbetsvälbefinnandet lider kraftigt och kan leda till arbetsutmattning speciellt om förändringarna leder till en konflikt mellan personens värderingar och arbetets innehåll. Detta syns tydligt inom vårdsektorn där det ofta kan vara i praktiken omöjligt att sköta till exempel äldre personer enligt de principer som utbildningen förespråkar och den vårdande personalen omfattar. Utbildningssektorn drabbas av en liknande situation då grupperna blir större och barnen mera krävande. Antagligen har mången journalist liknande tankar som en vårdare eller lärare.

I dessa turbulenta tider är det synnerligen väsentligt att arbetsgivarna skapar möjlighet att på arbetsplatsen föra en öppen, ärlig och äkta dialog mellan högsta ledningen och personalen samt även mellan teamet och närmaste chefen. Det gäller att inte bara höra på varandra utan även att lyssna. Att öppet debattera, att till exempel en vårdare inte tycker sig kunna utföra sitt arbete så att vårdaren själv är nöjd och även stolt över sin arbetsprestation, är synnerligen väsentligt. Ofta lindras arbetstagarens upplevelse av otillräcklighet då man märker att man inte är ensam med sina känslor. I bästa fall uppnås en ömsesidig förståelse mellan ledning och personal ifall ledningen lyckas ärligt och tillräckligt detaljerat presentera fakta om varför man omöjligt kan fortsätta på samma sätt som tidigare. Personer, som har en benägenhet att enbart framföra negativ kritik, brukar ändra attityd då de deltar i workshoppar där alla engageras att hitta på kreativa, konkreta lösningar för framtiden.

Att detta är möjligt visar ett konkret exempel från en industriarbetsplats. I en enkät svarade över 90 procent av de anställda att ledningen gjort allt vad den kunnat för att klara av situationen. Detta är remarkabelt med tanke på att åtgärderna hade betytt uppsägningar och permitteringar. Det är alltså möjligt att även negativa beslut kan accepteras av personalen om man fört en öppen, ärlig och äkta dialog.

Förändringar i arbetslivet är bestående, oberoende om det är fråga om finlandssvenska medier eller någon annan bransch. Arbetsvälbefinnandet bevaras och utvecklas bäst genom att på alla arbetsplatser föra en öppen, ärlig och äkta dialog.

Ove Näsman sakkunnig i arbetsvälbefinnandefrågor, Dalsbruk