OHJEITA KYSELYN TOTEUTTAMISEEN

KivaQ M-monikäyttökysely on nopea, helppo ja edullinen verkkokysely mihin tarkoitukseen tahansa.

Jos organisaatio ei halua itse laatia kyselyä tai esittää tuloksia, on KivaQ M-kysely mahdollista tilata myös konsulttipalveluna.

TILAAMINEN JA MAKSAMINEN

KivaQ M-kysely tilataan verkosta KivaQn nettisivuilta. Maksaminen tapahtuu verkkopankin välityksellä, luottokortilla tai laskulla. Maksamisen jälkeen tilaaja saa erillisessä sähköpostiviestissä suoran linkin kyselyyn sekä kyselytunnuksen ja salasanan tulosten analysointia ja kyselyn muokkaamista varten.

KYSYMYKSET

Tilaaja laatii itse kaikki kysymykset, joita voi olla enintään 50. Kysymysten vastausvaihtoehdot ovat: vapaa vastauskenttä, kyllä/ei, vastausvaihtoehdot asteikolla 1 – 10, eNPS tai monivalinta. Voit tutustua vaihtoehtoihin Demo-kyselyssä.

Kysymysten määrä tulee harkita tarkkaan, koska yleensä vastausprosentti laskee, mikäli kysely pitenee.

Kysymyksiä on mahdollista muokata tilauksen jälkeen siihen asti, kunnes vastaaminen alkaa. Vastaajamäärää sekä kyselyn aukioloaikaa on mahdollista muokata myös vastaamisen jo alettua.

VASTAAJIEN JAKAMINEN RYHMIIN

Jos kyselyn kohderyhmä on suuri eli vastaajia on paljon, voi olla tarpeellista jakaa vastaajat ryhmiin. Ryhmittelyssä on kuitenkin huomioitava vastaajien anonymiteetin säilyminen. Jos vastaajalle syntyy käsitys, että ryhmittelyperusteiden perusteella voidaan jäljittää yksittäisiä vastauksia, niin vastausprosentti useimmiten laskee.

Tilaaja voi halutessaan tilata omat salasanat eri vastaajaryhmille.

KYSELYYN VASTAAMINEN

KivaQ M-kyselyyn vastataan ensisijaisesti verkossa joko tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Vastaaja saa saatekirjeessä suoran linkin kyselyyn. Kyselyyn voi vastata myös osoitteessa www.kivaq.fi täyttämällä kyselykoodin (mainitaan saatekirjeessä) sille varattuun kenttään.

Vastaukset on mahdollista kerätä tulostettavalle paperilomakkeelle, joka toimitetaan tilaajalle tilausvahvistuksen mukana. Jos vastauksia kerätään myös paperille, tallentaa sopiva henkilö ne KivaQ M-ohjelmaan. Paperivastauksia käytettäessä on anonymiteetin takaaminen erityisen tärkeää.

TULOSTEN TARKASTELU JA ANALYSOINTI

KivaQ M-kyselyn vastaukset tallentuvat reaaliaikaisesti verkkopohjaiseen analyysimoduuliin. Tuloksia pääsee tarkastelemaan ja analysoimaan kirjautumalla palveluun kyselytunnuksella ja salasanalla.

Analyysimoduuli mahdollistaa nopean ristiintaulukoinnin. Tuloksia voi tarkastella joko numeerisesti tai graafisesti. Huom! Tuloksia analysoitaessa ei pidä käyttää samanaikaisesti useampia selainikkunoita.

TULOSTEN ESITTÄMINEN VASTAAJILLE

KivaQ M-kyselyn oleellinen osa on tulosten esittäminen vastaajille sekä jatkotoimien suunnittelu yhdessä vastaajien kanssa. Avoimuuteen perustuva toimintatapa motivoi vastaajia ja parantaa sitoutumista kehittämistoimintaan. KivaQ M-kyselyn tulokset on mahdollista esittää mukaansa tempaavassa muodossa, verkkopohjaisina interaktiivisina ristiintaulukointeina.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _