Garanterar en hög svarsprocent

KivaQ W-enkäten är den enda arbetsvälbefinnandeenkät som garanterar en svarsprocent. Om företaget följer direktiven nedan, men svarsprocenten blir under 60, får ni pengarna tillbaka.

Tilläggsfrågor

1. Lägg till tilläggsfrågor enbart om dessa ger konkret mervärde (dvs. kan antas leda till åtgärder). Man bör inte förlänga enkäten pga. att “När vi nu en gång gör en enkät, så kan vi fråga även detta”.

2. Om ni gör tilläggsfrågor, så lägg till även en fråga om något aktuellt (t.ex. julfest el.dyl.), som kan tänkas intressera största delen av målgruppen. Informera i förväg om denna tilläggsfråga t.ex. i samband med övrig information om enkäten eller i enkätens följebrev.

Indelning av personalen i grupper

3. Om ni är en större organisation och delar in personalen i grupper, så bör detta göras så, att respondenterna kan vara säkra på att anonymiteten bevaras. Vi rekommenderar vanligen minst 20 personer per grupp.

Informationsspridningen

4. Informera i god tid före enkäten startar (t.ex. e-post, info-blad, intranet, anslagstavlor).

5. Planera enkäten tillsammans med personalens representanter. Personalens representanter skall uppmana sin egen personalgrupp att svara på enkäten.

6. Ett informativt och engagerande följebrev bör skickas åt respondenterna tillsammans med svarslänken. Använd vårt förslag till följebrev som bas.

7. Lämplig svarstid är 1-2 veckor. Rekommendera respondenterna att svara genast på enkäten och kom ihåg att nämna att det tar endast 2-3 minuter att svara på enkäten.

8. Skicka en påminnelse innan svarstiden går ut. Nämn i påminnelsen hur många, som redan svarat.

9. Informera (senast i följebrevet) om när, var och hur resultatet delges personalen.

10. Informera om vad som händer efter enkäten och att åtgärder vidtas utgående från resultatet.

Pappersblankett

11. Ge respondenterna möjlighet att svara alternativt på pappersblankett om det är sannolikt att detta höjer svarsprocenten.

Browserkompatibilitet

12. Alla delar av systemet stöder moderna (nyaste eller näst nyaste versionen)  av Firefox, Chrome, Internet Explorer och Safari. Enkäternas svarsmodul stöder också äldre browsrar t.ex. Internet Explorer version 8 eller nyare. Den mobila versionen av svarsmodulen stöder nya versioner av browsers i iPhone-, Windows Phone- och Android – telefoner.

13. Försäkra er om att företagets IT-brandmur inte hindrar att svara på enkäten.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _